2014-06-21 13.40.02.jpg

Информация за проекта

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Да се осигури по-добро качество на живот и културна инфраструктура в община Смолян чрез преодоляване на дисбаланса между традиционните културни прояви и формите за изява на съвременна градска култура в стремежа на засилване ролята на културата като двигател в процеса на устойчиво развитие.


 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • Да се развие и обогати културния живот на община Смолян и нейния културен календар
  • Да се предприемат мерки за промотиране на съвременната градска култура, насочена главно към младите
  • Да се предприемат мерки за разчупване на традиционния формат на провежданите до сега културни прояви чрез дискретното комбиниране на типичния народен родопски фолклор с модерните форми на градска култура 
  • Да се организира конкурентоспособно иновативно културно събитие – Родопи фест – основаващо се на неконвенционални форми на културна изява и добри иновативни практики
  • Да се стимулира участието на младежите в културния живот и тяхното активно допринасяне за привлекателността на общината
  • Да се предложат нови форми на поднасяне на културната субстанция чрез покоряване на  нови пространства, привличане на нови публики, синтез на изкуства, насърчаване на  партньорството между професионалисти и аматьори,
  • Да се използват нови технологии при поднасяне на културните прояви
  • Да се предприемат мерки за превръщането на публиката от пасивен наблюдател в основно действащо лице.
  • Да се създадат условия за равен достъп до културната проява на всички жители на общината без оглед на тяхната етническа принадлеждност, пол, възраст, социална група и др.
  • Да се стимулира участието на представители на малцинствата чрез активното им ангажиране в културното събитие

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Община Смолян – водеща организация
Сдружение „Слийпуолкинг” – партньор

www.rodopifest.com